Algemene Voorwaarden

Algemeen:

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LensOnline® gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door LensOnline® werden aanvaard.

LensOnline® NV is lid van Safeshops, het Belgische kwaliteitslabel bij uitstek. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de Safeshops gedragscode. De Safeshops gedragscode beschermt uw belangen als consument. De gedragscode is beschikbaar op de volgende website www.safeshops.be.


Het aanbod:

Het aanbod op www.LensOnline.be bestaat uit contactlenzen, lenzenvloeistof en accessoires.

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Bestelling:

De bestellingen gebeuren online op de website www.LensOnline.be, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging en een overzicht van zijn bestelling per e-mail alsook een overzicht van de algemene voorwaarden. Alle doorLensOnline® uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door LensOnline.


Levering:

Voor zendingen binnen de Benelux rekent LensOnline® een bedrag aan van 3,90 Euro per verzending. Voor verzendingen buiten de Benelux rekent LensOnline® een bedrag van minimaal 6,00 Euro aan. Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling. De meeste goederen zijn uit voorraad leverbaar. De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens LensOnline® rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is LensOnline® naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens LensOnline® aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens LensOnline® rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de LensOnline® het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.


Prijs:

De prijzen van de producten van LensOnline® staan op de website vermeld en worden behoudens overmacht door LensOnline® gegarandeerd. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief 21% BTW. Leveringskosten zijn niet inbegrepen, hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.
 

Betaling:

De betalingen gebeuren online, per overschrijving of contant in één van onze filialen. De online-betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling. Meer informatie met betrekking tot de betaling vind je op www.ogone.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op LensOnline® in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.


Abonnementen:

LensOnline® biedt voor de aankoop van de goederen tevens een abonnementsformule aan. De prijs voor de bestelde goederen, voorwerp van het abonnement, wordt voorafgaandelijk aan contractsluiting aan de koper medegedeeld. Bij aanvaarding van deze abonnementsformule zal de koper om de drie maanden de bestelde goederen toegestuurd krijgen, met een eerste levering enkele dagen na het aanvaarding van deze formule. De eerste levering kan enkel plaatsvinden indien de mandaat door de klant volledig werd ingevuld. Zodra het bedrag wordt geïnd zal de bestelling verstuurd worden. Gelieve rekening te houden met een 8-tal werkdagen.

De betaling van de goederen gebeurt op maandbasis via een online betaalplatform, waarbij maandelijks de rekening van de koper zal worden gedebiteerd ten belope van één derde van het bedrag verschuldigd voor de levering die driemaandelijks plaats vindt. De koper dient hiertoe een SEPA domicilëringsmandaat te bevestigen overeenkomstig de betaalmethodes voorzien op de website. De koper stemt bij aanvaarding van het abonnement in met deze werkwijze en huidige algemene voorwaarden.

Bij verhoging van de prijzen van de leveranciers, behoudt LensOnline® zich het recht voor deze verhogingen op ieder ogenblik op de nog niet uitgevoerde leveringen of gedeelten van leveringen door te voeren. Een eventuele prijsverhoging zal minstens 7 dagen voor de levering per e-mail of SMS worden medegedeeld, in welk geval de koper gerechtigd is het abonnement vóór de volgende levering en mits betaling van alle reeds geleverde goederen, te beëindigen. Bij gebrek aan beëindiging vóór de volgende levering, zal het abonnement onverkort blijven verderlopen tegen de aangepaste tarieven.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen met betrekking tot het verzakingsrecht overeenkomstig de Algemene Voorwaarden wordt het Abonnement aangegaan voor onbepaalde duur tot op het ogenblik dat LensOnline® niet langer in de mogelijkheid is de goederen waarop het abonnement betrekking heeft te leveren. Het abonnement is opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van 14 dagen en mits alle reeds geleverde goederen werden betaald.

De koper heeft het recht het abonnement voor een periode van maximaal drie maanden per jaar op te schorten. Dergelijke opschorting gaat in bij de volgende levering. 7.6. Alle kennisgevingen mbt het abonnement zoals een opzegging, het aanvragen van een opschorting, een wijziging van producten etc…, kunnen gedaan worden via aangetekend schrijven of via e-mail op het adres info@lensonline.be .

In afwijking van artikel 4 worden er bij abonnementsformules geen leveringskosten aangerekend voor leveringen in de Benelux. Voor leveringen buiten de Benelux gelden de gewone tarieven voorzien in artikel 4.

Met eventuele wijzigingen in specificaties die door de koper doorgegeven worden zal rekening worden gehouden bij de eerstvolgende levering, op voorwaarde dat deze wijzigingen tijdig werden doorgegeven, zijnde uiterlijk 7 dagen voor de volgende levering.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur of deelbetaling ervan, al dan niet regulier via een lopend SEPA domiciliëringsmandaat zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire administratieve rappelkost kunnen aangerekend worden ten belope van 10,-euro.
Daarnaast zal, in geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur of deelbetaling ervan, al dan niet regulier via een lopend SEPA domiciliëringsmandaat, zonder ingebrekestelling en van rechtswege op het verschuldigd bedrag een schadebeding toegepast worden van 15% met een minimum van 75 euro. Op het aldus verhoogd bedrag worden intresten aangerekend ten bedrage van 1% per maand. Verder zal de koper bij laattijdige betaling eveneens instaan voor alle innings- en invorderingskosten die hierdoor worden teweeggebracht.

Voor zover er in huidig artikel niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, zijn de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden tevens op de abonnementsformule van toepassing.

Opgelet: Promocodes zijn niet cumuleerbaar met abonnementen tenzij anders aangegeven.
 

Voorwaarden LensOnline-account

1. Klanten zijn toegestaan om slechts één LensOnline-account aan te maken. Onder account verstaan we de combinatie van één gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord waarmee toegang verkregen wordt tot het eigen LensOnline-account. 
2. Kortingscodes kunnen slechts één keer per klant/per account worden gebruikt. De codes kunnen niet worden gecombineerd met andere acties/promoties, zijn niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.


LensOnline® Club:

LensOnline® Club is een member get member programma waarbij klanten LensOnline.be aanbevelen bij vrienden en familie en hiervoor €10 Club tegoed krijgen per vriend dat nog geen LensOnline® klant was. Het tegoed wordt pas aan de account toegevoegd zodra de vriend zijn bestelling betaald heeft. Het maximaal te verzamelen LensOnline® Club tegoed per klant bedraagt €100. Indien de klant minimum €10 tegoed heeft verzameld zal dit automatisch worden toegevoegd als Club korting aan de eerstvolgende bestelling. Er zal maximaal €20 worden toegekend per bestelling. Nadat de korting werd toegevoegd aan de bestelling zal het totale verzamelde tegoed verminderen zodat een klant weer aanbevelingen kan versturen om het maximale bedrag van €100 te bereiken.

Het LensOnline® Club tegoed is niet inwisselbaar in cash. Alsook is het niet geldig op lenscontroles.

Voorwaarden:
- Je kan maximum €20 Club tegoed per bestelling toekennen;
- Je kan maxium €100 Club tegoed verzamelen;
- Geldig voor een minimale bestelwaarde van €50;

- Het verzamelde tegoed is niet inwisselbaar in cash;
- Cumuleerbaar met andere promoties
- Niet geldig op lenscontroles;
- Enkel geldig indien je vriend nog geen LensOnline® klant is;
- Het €10 Club tegoed wordt pas aan je account toegevoegd als je vriend zijn bestelling heeft betaald.


Klachten:

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk of via e-mail worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor LensOnline® zijn en wordt alleen door LensOnline® geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Onze contactgegevens:
LensOnline® NV
Kasteleinsstraat 11
9150 Kruibeke
info@lensonline.be
 

Wanneer je niet tevreden bent met de oplossing die we je bieden voor je klacht, heb je de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. Meer info via www.becommerce.be. Lid van BeCommerce zijnde, onderschrijven wij de BeCommerce gedragscode die je hier terugvindt.


Preventie namaak

Bij twijfel in verband met namaak kan de consument de tips van het Europees Centrum voor de Consument België raadplegen om de authenticiteit van onze webshop na te gaan. Indien de consument een vermoeden van namaak heeft, kan hij hiermee steeds terecht bij het officiële Meldpunt.


Geschillenbeslechtiging

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.


Aansprakelijkheid- garantie:

LensOnline® levert de producten aan de hand van gegevens door de koper aan LensOnline® verstrekt. LensOnline® gaat er van uit dat de koper zijn ogen regelmatig, bij voorkeur elke zes maanden, laat controleren door een oogarts of contactlensspecialist. De koper bevestigt dit uitdrukkelijk bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden ttv het plaatsen van een bestelling.. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door LensOnline® geleverde producten, wordt weergegeven op de CE productinformatie van de fabrikant. De door LensOnline® geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper verbindt zich ertoe de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van onduidelijkheid voorafgaandelijk contact op te nemen met de fabrikant. LensOnline® is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant. LensOnline® is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen voor het oog. LensOnline® kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.


Persoonlijke informatie:

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij LensOnline® wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door LensOnline® worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij LensOnline® en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Voor meer informatie kan je het privacybeleid raadplegen.


Retourneren / herroepingsrecht:

In overeenstemming met het boek VI Wetboek Economisch Recht en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten ( sferische, torische en multifocale contactlenzen) heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen veertien werkdagen na ontvangst de bestelling te kunnen retourneren. Daartoe maakt de koper aan LensOnline® kenbaar het product te willen retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van LensOnline® opgevolgd dienen te worden. De koper krijgt restitutie van de aankoopprijs van het product binnen twee weken na retourontvangst mits LensOnline® het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft terug ontvangen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd geretourneerd. Ook bestaat er geen aanspraak op terugbetaling voor geleverde diensten (lenscontroles). De veertien dagen retourrecht is niet van toepassing voor op maat gemaakte contactlenzen of geleverde diensten (lenscontroles).


Klik hier voor het Europees modelformulier voor herroeping.

Retouradres: LensOnline® NV, Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke

Terugzending vanuit België via bpost is steeds kosteloos. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten. Aan retourneren zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden. Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde inclusief de gemaakte kosten voor terugzending. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. 


Contact:

Dienst na verkoop: Kasteleinsstraat 11 – 9150 Kruibeke – 03 / 212 28 28. Mail: info@lensonline.be. LensOnline® ® is een geregistreerd handelsmerk en een initiatief van LensOnline® NV – BTW BE0536.230.450 – Reknr: BE87 0968 9995 3994-


Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. De Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.


Printversie van onze algemene voorwaarden:

Klik op de link voor een printversie van onze algemene voorwaarden: KLIK HIER.

Aan het laden...