Algemene Voorwaarden Lensplan Abonnementsformules

Algemeen

LensOnline  biedt voor de aankoop van de goederen een nieuwe  abonnementsformule aan. De prijs en de kenmerken van de  bestelde goederen , voorwerp van het abonnement, worden voorafgaandelijk aan contractsluiting in alle transparantie aan de koper medegedeeld. De koper kan afhankelijk van de specificaties van de bestelde goederen opteren voor een driemaandelijkse dan wel zesmaandelijkse leveringsformule. De goederen worden eerst geleverd en tijdens de volgende drie of zes maanden maandelijks betaald. Op het eind van de maand van de laatste betaling volgt dan een nieuwe levering.   

 
Voor zover er in deze abonnementsformule niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, zijn de Algemene Voorwaarden tevens op de abonnementsformule van toepassing.

Duur

Het  abonnement gaat in op het ogenblik van schriftelijke of elektronische  aanvaarding van de aanvraag  door  LensOnline. Eventuele weigeringen door Lensonline dienen niet gemotiveerd te worden.   Het abonnement wordt  aangegaan voor onbepaalde duur.  Het is opzegbaar door elk van de Partijen mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand en mits alle leverende goederen werden betaald.  Bij tijdige opzegging neemt het contract een einde na de laatste betaling van de lopende periode.

De koper heeft het recht het abonnement voor periode van maximaal drie maanden per jaar op te schorten. Dergelijke opschorting gaat in bij de volgende levering.

Levering

Bij aanvaarding van deze abonnementsformule zal de koper afhankelijk van de gekozen formule om de drie dan wel zes maanden de bestelde goederen toegestuurd krijgen, met de eerste  levering zo snel mogelijk na de aanvaarding. De eerste levering kan enkel plaatsvinden indien het betaalmandaat door de klant werd geaccepteerd. In geval van wanbetaling worden alle verdere leveringen opgeschort tot volledige aanzuivering van het verschuldigde bedragen.

Prijs en Prijsaanpassingen

LensOnline heeft  bij elke nieuwe levering het recht prijsstijgingen van haar leveranciers of haar werkingskosten door te rekenen in de tarieven voor de goederen. Een eventuele prijsverhoging zal minstens 14 dagen voor  een nieuwe  levering per e-mail worden medegedeeld aan de koper. De koper is in dat geval  gerechtigd het abonnement vóór de volgende levering, te beëindigen. Bij gebreke aan beëindiging, loopt het abonnement onverkort verder tegen de aangepaste tarieven.

Opgelet: Promocodes zijn niet cumuleerbaar met abonnementen tenzij anders aangegeven.

Betaling

De betaling van de goederen gebeurt op maandbasis via een online betaalplatform, waarbij maandelijks de rekening van de koper zal afhankelijk van de gekozen formule worden gedebiteerd ten belope van één derde  of één zesde van het bedrag verschuldigd voor de levering. De koper dient hiertoe zijn akkoord met het betaalmandaat   te bevestigen overeenkomstig de betaalmethodes voorzien op de website. De koper stemt bij aanvaarding van het abonnement in met deze werkwijze en de  Algemene Voorwaarden van LensOnline .

Wijziging producten

De koper kan de specificaties van de goederen wijzigen tijdens de duur van het abonnement . Met deze wijzigingen zal rekening worden gehouden bij de eerstvolgende levering, Teneinde deze wijzigingen tijdig te kunnen verwerken dienen deze uiterlijk 1 maand voor de volgende levering per mail  te worden doorgegeven.

Leveringskosten

In afwijking van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden worden er bij abonnementsformules geen leveringskosten aangerekend voor leveringen in de Benelux. Voor leveringen buiten de Benelux gelden de gewone tarieven voorzien in artikel 4.

Laattijdige betaling

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur of deelbetaling ervan, al dan niet via een lopend betalingsmandaat  zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire administratieve rappelkost aangerekend worden met een minimum van 25,-euro.

Daarnaast zal, in geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur of deelbetaling ervan, al dan niet via een lopend betaalmandaat,  zonder ingebrekestelling en van rechtswege op het verschuldigd bedrag een schadebeding toegepast worden van 15% met een minimum van 75 euro. Op het aldus verhoogd bedrag worden intresten aangerekend ten bedrage van 1% per maand. Verder zal de koper bij laattijdige betaling eveneens instaan voor alle innings- en invorderingskosten die hierdoor worden teweeggebracht. In geval van laattijdige betaling worden alle leveringen opgeschort tot volledige betaling van het openstaand saldo, kosten en intresten inbegrepen. 

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen mbt het abonnement zoals een opzegging, het aanvragen van een opschorting, een wijziging van producten etc…, kunnen gedaan worden via aangetekend schrijven of via e-mail op het adres info@lensonline.be .
Aan het laden...